x

Algemene voorwaarden

Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offline en online trainingen, cursussen, programma’s, evenementen, consultancy/coachtrajecten en healing behandelingen die door Bjels worden georganiseerd en aangeboden via de site gerbrandl.sg-host.com. Deelnemers die een toegangsbewijs kopen voor de offline en online trainingen, cursussen, programma’s, evenementen, consultancy/coachtrajecten en healing behandelingen gaan akkoord met deze algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Definities
1 Bjels: Bedrijf voor Coaching & Healing gevestigd en kantoorhoudend aan Torenlaan 11 in Borger en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 74447254, bereikbaar via bjelke@bjels.nl.
2 Opdrachtgever: de persoon die met Bjels een overeenkomst heeft gesloten voor het afnemen van offline en online trainingen, cursussen, programma’s, evenementen, consultancy/coachtrajecten en healing behandelingen.
3 Deelnemer: de persoon die deelneemt aan de offline en online trainingen, cursussen, programma’s, evenementen, consultancy/coachtrajecten en healing behandelingen. Dit is meestal ook de Opdrachtgever.
4 Aanbod: alle door Bjels aangeboden offline en online producten en diensten.
5 Overeenkomst: Afspraak in de vorm van een wilsovereenkomst tussen Bjels en de Opdrachtgever waaruit een verbintenis voortkomt.
6 Website: de Website van Bjels op gerbrandl.sg-host.com inclusief alle onderliggende pagina’s.
7 Voorwaarden: de hieronder genoemde voorwaarden, bestaande uit het geheel van bepalingen zoals hieronder zijn beschreven.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1 Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Bjels producten en diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2 Deze algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever.

Artikel 3. Voorwaarden deelname
1 Particulieren, medewerkers en ondernemers kunnen deelnemen aan offline en online programma’s, trainingen, consultancy/coaching trajecten en healing behandelingen van Bjels.
2 In de offline en online programma’s, trainingen, consultancy/coaching trajecten en healing behandelingen van Bjels deelt ze haar kennis, ervaring en tools. De Deelnemer moet naast het volgen van de inhoud voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. Ze kan niet garanderen dat het volgen van haar Aanbod successen in het leven van de Deelnemer genereert. Wel zal ze zich inspannen dat de Deelnemer de juiste handvatten heeft om het Aanbod met succes te volgen en af te ronden. En binnen grenzen staat ze gedurende de looptijd van het Aanbod voor de Deelnemer klaar. De ondersteuning die geboden wordt is afhankelijk van het Aanbod dat wordt afgenomen. De ondersteuning staat per Aanbod omschreven op de Website.
3 Na de in de overeenkomst overeengekomen startdatum is het niet meer mogelijk om deelname aan het afgenomen Aanbod te annuleren en moet het volledige Deelnemersgeld worden betaald.

Artikel 4. Betaling
1 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en vrijgesteld van BTW, tenzij anders aangegeven.
2 Betaling kan in een keer of in termijnen worden voldaan. Als het Deelnemersgeld in termijnen betaald wordt, dan blijft ook na afronding van het Aanbod de verplichting tot betaling bestaan.
3 Betaling geschied op factuurbasis.
4 Betaling moet binnen zeven (7) dagen na factuurdatum worden voldaan.
5 Indien er een achterstand in betaling is, dan houdt Bjels zich het recht voor om geplande gesprekken af te zeggen en de toegang tot het aangeschafte Aanbod te ontzeggen totdat de betreffende betaling is gedaan. Na de betaling wordt weer toegang verleend tot het aangeschafte online Aanbod en kan er een nieuwe afspraak worden gemaakt voor het gesprek. Dit moet plaatsvinden binnen de duur van het Aanbod, zolang dit ook voor Bjels mogelijk is. Trainingsdagen als onderdeel van het Aanbod kunnen als gevolg van wanbetaling niet worden ingehaald.
6 De bij de producten of diensten genoemde prijzen zijn in exclusief eventuele verzendkosten, verzekeringskosten, wettelijke bijdragen en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
7 Aanbiedingen en prijzen gelden niet automatisch voor toekomstig Aanbod.
8 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande vordering.
9 Ik ben te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
10 Bjels kan een deelname zonder opgaaf van redenen annuleren, waarna het volledige factuurbedrag wordt terugbetaald.

Artikel 5. Levering
1 Met Bjels gesloten overeenkomsten leiden voor Bjels tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Bjels gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van haar verlangd kan worden.
2 Bij aanschaf van een van de online diensten of producten streeft Bjels ernaar het product of de dienst voor de start aan te leveren. Hiertoe is Bjels echter niet verplicht.
3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bjels het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de Opdrachtgever geschieden.
4 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bjels aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bjels worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bjels zijn verstrekt, heeft ze het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Bjels is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ze is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6. Intellectueel eigendom / gebruik materialen
1 Op de onderwerpen, teksten, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur e.d. (hierna: stukken) bezit Bjels de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na afloop van het Aanbod mag de Deelnemer deze stukken gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij Bjels hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
2 Het is niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij Bjels hier schriftelijk toestemming voor gegeven heeft.
3 Het is de klant wel toegestaan de stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

Artikel 7. Materialen en licenties
1 Bjels streeft ernaar alle online stukken levenslang voor haar Deelnemers toegankelijk te houden, maar kan dit niet garanderen. Als de stukken verwijderd gaan worden, of verhuizen naar een andere url, dan word de Deelnemer altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail geïnformeerd zodat downloaden of op een andere manier bewaren mogelijk is. Deze e-mail wordt altijd verstuurd naar het laatste e-mailadres dat bij Bjels bekend is. Het up to date houden van het juiste e-mailadres is voor risico van de Deelnemer.

Artikel 8. Geheimhouding en privacy
1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2 Door het aangaan van een overeenkomst met Bjels wordt aan Bjels toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
3 De persoonlijke gegevens die Bjels via de Website bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Bjels houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1 Bjels aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Bjels.
2 De aansprakelijkheid van Bjels is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft
3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet Bjels eerst schriftelijk in gebreke worden gesteld, met een redelijke termijn, zodat Bjels in staat is om haarverplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.
4 Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10. Vrijwaring
1 Bjels zal tegenover derden nooit verder aansprakelijk zijn voor schade die ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, dan waar Bjels tegenover de klant aansprakelijk voor is.
2 De Opdrachtgever vrijwaart Bjels van iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van Bjels bedingen.
3 De Opdrachtgever vrijwaart Bjels volledig van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van stukken.

Artikel 11. Klachten
1 Als de Deelnemer ontevreden is over het Aanbod of de ondersteuning van Bjels, dan moet dit zo spoedig mogelijk kenbaar worden gemaakt, door een e-mailbericht aan Bjels. De inhoud van deze e-mail bevat een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat Bjels in staat is om te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven wordt niet in behandeling genomen.
2 Klachten moeten binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald onderdeel van het Aanbod aan Bjels gemeld worden. Indien de klacht later wordt gemeld, dan is er geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4 Ook wanneer er een klacht wordt ingediend, blijft de verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 12. Geschillen
1 Op iedere overeenkomst tussen Bjels en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2 Bij eventuele geschillen wordt door beide partijen eerst geprobeerd om het geschil onderling op te lossen, voordat het aan de rechter wordt voorgelegd.
3 Indien er onderling geen oplossing wordt bereikt, wordt het geschil voorgelegd aan een rechter.
4 Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Bjels gevestigd is.

Artikel 13. Wijziging van de Voorwaarden
1 Bjels is bevoegd om wijzigingen in deze Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
2 Bjels stuurt de gewijzigde Voorwaarden tijdig per e-mail aan haar Opdrachtgevers. Indien hierbij geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen in werking zodra de wijziging is ontvangen.

 

×